PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PIMR w 2019r.

1.

KONFERENCJA KRAJOWA n.t.: "Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji oraz problematyka badań empirycznych i symulacyjnych maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych".

Poznań, 27 czerwca 2019r. (czwartek)

2.

XXI KONFERENCJA KRAJOWA n.t.: "Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju - techniki, technologie, produkcja żywności".

Poznań, 9 - 11 października 2019r.

3.

KONFERENCJA KRAJOWA n.t.: "Materiały konstrukcyjne i powłoki orchronne maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych".

Poznań, 24 października 2019r. (czwartek)

4.

KONFERENCJA KRAJOWA n.t.: "Problematyka bezpieczeństwa, ergonomii oraz ekologii w użytkowaniu maszyn i ciągników rolniczych".

Poznań, 7 listopada 2019r. (czwartek)

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

1.

dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw. - przewodniczący Komitetu;

2.

dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw. - wiceprzewodniczący Komitetu;

3.

dr inż. Krzysztof Zembrowski - przewodniczący Zarządu Sekcji Maszyn i Ciągników Rolniczych przy Zarządzie Głównym SIMP;

4.

Professor PhD eng. Miho Yankov Mihov - Agricultural Academy - Bulgaria.

5.

prof. dr hab. Rudolf Michałek, dr h.c. mult. - członek rzeczywisty PAN.

Organizator Konferencji:

1.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu;

2.

Agricultural Academy - Bulgaria.

Współorganizatorzy Konferencji:

1.

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej oddz. Poznań;

2.

Sekcja Maszyn i Ciągników Rolniczych przy Zarządzie Głównym SIMP;

3.

Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Transportu;

4.

Politechnika Białostocka;

5.

Towarzystwo Naukowe Uprawy Gleby ISTRO Polska.

 

Udział w jednodniowych konferencjach jest nieodpłatny.

Informacje dla autorów referatów na Konferencje:

1. Czas wygłoszenia referatu 15 min;

2. Organizatorzy zapewniają wygłaszającym referaty projektor komputerowy;

3. Po Konferencji wszystkie referaty (po recenzji) zostaną wydane drukiem w j. angielskim w kwartalniku naukowym "JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING" i w związku z tym:

a) teksty referatów (do 8 stron) powinny być zapisane na nośnikach pamięci elektronicznej w edytorze tekstu Word for Windows, bez numeracji stron,

b) tytuły referatów, ich krótkie streszczenia i słowa kluczowe powinny być podane w języku polskim i angielskim,

c) wszystkie ilustracje (fotografie, rysunki, schematy, wykresy itp.) powinny być ponumerowane i mieć podpisy i opisy w j. polskim i angielskim;

4. Materiały w wersji elektronicznej należy przesłać przed konferencjš na adres: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

Jednocześnie informujemy, że w roku 2019 odpłatność za publikację artykułu w kwartalniku "JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING" wynosi 400 zł +VAT .
Opłatę (po przyjęciu artykułu do druku) należy uiścić na nr konta: 62 1090 1346 0000 0000 3400 0304 z adnotacją: "opłata za artykuł i nazwisko autora".

Szczegółowe wytyczne dla autorów zamieszczamy w załączniku.

»» załącznik do pobrania

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Jan SZCZEPANIAK, prof. nadzw.