PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PIMR w 2018r.

1.

KONFERENCJA KRAJOWA n.t.: "Wspomaganie komputerowe procesu projektowania maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych".

Poznań, 24 maja 2018r. (czwartek)

2.

KONFERENCJA KRAJOWA n.t.: "Materiały konstrukcyjne i powłoki ochronne maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych".

Poznań, 7 czerwca 2018r. (czwartek)

3.

KONFERENCJA KRAJOWA n.t.:"Problematyka eksploatacji w projektowaniu maszyn rolniczych".

Poznań, 28 czerwca 2018r. (czwartek)

4.

XX KONFERENCJA KRAJOWA n.t.: "Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju - techniki, technologie, produkcja żywności".

Poznań, pierwsza połowa października 2018r.

5.

KONFERENCJA KRAJOWA n.t.: "Problematyka bezpieczeństwa, ergonomii oraz ekologii w użytkowaniu maszyn i ciągników rolniczych".

Poznań, 8 listopada 2018r. (czwartek)

6.

KONFERENCJA KRAJOWA n.t.: "Badania empiryczne i symulacyjne na użytek projektowania maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych".

Poznań, 6 grudnia 2018r. (czwartek)

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

1.

dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw. - przewodniczący Komitetu;

2.

dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw. - wiceprzewodniczący Komitetu;

3.

dr inż. Krzysztof Zembrowski - przewodniczący Zarządu Sekcji Maszyn i Ciągników Rolniczych przy Zarządzie Głównym SIMP;

4.

Professor PhD eng. Miho Yankov Mihov - Agricultural Academy - Bulgaria.

5.

prof. dr hab. Rudolf Michałek, dr h.c. mult. - członek rzeczywisty PAN.

Organizator Konferencji:

1.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu;

2.

Agricultural Academy - Bulgaria.

Współorganizatorzy Konferencji:

1.

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej oddz. Poznań;

2.

Sekcja Maszyn i Ciągników Rolniczych przy Zarządzie Głównym SIMP;

3.

Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Transportu;

4.

Politechnika Białostocka;

5.

Towarzystwo Naukowe Uprawy Gleby ISTRO Polska.

 

Udział w jednodniowych konferencjach jest nieodpłatny.

Informacje dla autorów referatów na Konferencje:

1. Czas wygłoszenia referatu 15 min;

2. Organizatorzy zapewniają wygłaszającym referaty projektor komputerowy;

3. Po Konferencji wszystkie referaty (po recenzji) zostaną wydane drukiem w j. angielskim w kwartalniku naukowym "JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING" i w związku z tym:

a) teksty referatów (do 8 stron) powinny być zapisane na nośnikach pamięci elektronicznej w edytorze tekstu Word for Windows, bez numeracji stron,

b) tytuły referatów, ich krótkie streszczenia i słowa kluczowe powinny być podane w języku polskim i angielskim,

c) wszystkie ilustracje (fotografie, rysunki, schematy, wykresy itp.) powinny być ponumerowane i mieć podpisy i opisy w j. polskim i angielskim;

4. Nośniki pamięci elektronicznej z tekstami referatów i ilustracjami oraz jednym egzemplarzem wydruku powinny być dostarczone redaktorowi naczelnemu "JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING" - dr. inż. Tadeuszowi Pawlickiemu, prof. nadzw. - nie później jak w dniu Konferencji.

Jednocześnie informujemy, że w roku 2018 odpłatność za publikację artykułu w kwartalniku "JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING" wynosi 400 zł +VAT .
Opłatę (po przyjęciu artykułu do druku) należy uiścić na nr konta: 62 1090 1346 0000 0000 3400 0304 z adnotacją: "opłata za artykuł i nazwisko autora".

Szczegółowe wytyczne dla autorów zamieszczamy w załączniku.

»» załącznik do pobrania

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Jan SZCZEPANIAK, prof. nadzw.