Majątek Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

Łączny majątek trwały netto Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 11.468.460,64 zł.
Na majątek trwały PIMR składają się:

1) Środki trwałe o wartości 7.473.737,66 zł
 w tym:
  -       budynki, budowle i grunty 7.065.487,24 zł
  -       urządzenia techniczne i maszyny 22.866,46 zł
  -       środki transportu 285.636,31 zł
  -       inne środki trwałe 99.747,65 zł
2) Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) 33.486,00 zł
3) Wartości niematerialne i prawne 167.067,74 zł
4) Inwestycje długoterminowe w nieruchomości 3.793,109,24 zł
5) Udziały 1.060,00 zł

Sporządził:

Główny Księgowy Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

mgr Dagmara Milewska


aktualizacja: