Majątek Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

Łączny majątek trwały netto Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 11.582.686,69 zł.
Na majątek trwały PIMR składają się:

1) Środki trwałe o wartości 7.078.036,46 zł
 w tym:
  -       budynki, budowle i grunty 6.739.809,12 zł
  -       urządzenia techniczne i maszyny 5.418,13 zł
  -       środki transportu 244.383,39 zł
  -       inne środki trwałe 88.425,82 zł
2) Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) 634.431,13 zł
3) Wartości niematerialne i prawne 144.279,60 zł
4) Inwestycje długoterminowe w nieruchomości 3.725.739,50 zł
5) Udziały 200,00 zł

Sporządził:

Główny Księgowy Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

mgr Dagmara Milewska


aktualizacja: