Przedmiot działalności

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest :

1)      prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

2)      przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3)      wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

w dziedzinie nauk technicznych ( PKD 72.19.Z).

 

Do zakresu działania Instytutu należy:

1)   prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)      maszyn, urządzeń, ciągników i pojazdów stosowanych w rolnictwie, leśnictwie, przechowalnictwie i przetwórstwie płodów rolnych oraz w produkcji żywności,

b)      maszyn i urządzeń związanych z energią ze źródeł odnawialnych,

c)      instalacji elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych i pneumatycznych w środkach technicznych,

d)      inżynierii materiałowej,

e)      ergonomii i bezpieczeństwa oraz oceny ryzyka w maszynach i urządzeniach,

f)        wpływu pracy maszyn i urządzeń na środowisko naturalne,

g)      kwalifikowania i atestowania jakości, zwłaszcza niezawodności, trwałości i wytrzymałości maszyn oraz urządzeń i ich zespołów,

h)      komputerowego wspomagania projektowania maszyn i urządzeń,

i)        optymalizacji i prac projektowo–konstrukcyjnych, dotyczących maszyn i urządzeń,
a także stanowisk i aparatury badawczej,

j)        prognoz wieloletnich i ekspertyz techniczno–ekonomicznych oraz przedsięwzięć związanych z perspektywicznym rozwojem techniki,

k)      ekspertyz naukowych-technicznych, ekonomicznych i informatycznych, związanych
z budową i eksploatacją maszyn, urządzeń oraz ciągników,

l)        opracowywania procedur, wytycznych, instrukcji i zaleceń, związanych z techniką rolniczą i leśną,

m)    projektowania i wytwarzania modeli i prototypów,

n)      prac normalizacyjnych, unifikacyjnych, typizacyjnych i certyfikacji w dziedzinie techniki rolniczej i leśnej,

o)      tworzenia technologii i urządzeń ochrony środowiska,

p)      opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych oraz prac rozwojowych;

2)      przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3)      wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 

W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:

1)      upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;

2)      wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym również dla organów państwowych;

3)      opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, opracowuje prognozy wieloletnie, wykorzystując wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wdrażania osiągnięć nauki i techniki;

4)      prowadzi działalność normalizacyjną i certyfikacyjną;

5)      prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu;

6)      prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającą innowacyjność przedsiębiorstw;

7)      wytwarza - w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi - aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;

8)      prowadzi działalność wydawniczą związaną z realizowanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

 

Instytut organizuje i prowadzi konferencje, seminaria, szkolenia i kursy dokształcające.


Instytut prowadzi działalność inną niż wymieniona w ust. 2 ÷ 4, która obejmuje między innymi:

1)            prowadzenie badań i analiz technicznych (PKD 71.20.B);

2)            opracowywanie opinii i ekspertyz nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B);

3)            wydawanie opinii oraz ocenę warunków organizacyjno-technicznych (PKD 71.20.B);

4)            działalność w zakresie inżynierii i doradztwo techniczne (PKD 71.20.B) nie związane
z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

5)            produkcję części i zespołów oraz kompletnych maszyn i urządzeń (PKD 22.29.Z),
(PKD 25.62.Z), (PKD 25.99.Z), (PKD 28.29.Z), (PKD 28.30.Z), (PKD 29.20.Z),
(PKD 30.99.Z);

6)            świadczenie usług (PKD 33.12.Z), (PKD 33.20.Z).

 

Działalność, o której mowa w ust. 5, jest wyodrębniona pod względem finansowym
i rachunkowym z działalności określonej w ust. 2 ÷ 4.

 


Wytworzył:Wiesław Woźniak