CONTENTS

SPIS TREŚCI nr 4/2009

 

 

T. MACIEJEWSKI, H. PALUSZKIEWICZ-FLAK:

    Analiza nawożenia azotem w gminie kobylin z uwzględnieniem aspektów oddziaływania na środowisko

    Analysis of nitrogen fertilization in Kobylin commune cosiderating its environmental aspects

    (rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

M. MĄCZKA, J. OROŃ, S. Martyniuk:

    Występowanie drożdży i grzybów strzępkowych na ziarnie pszenicy ozimej uprawianej

    w systemie konwencjonalnym i ekologicznym

    The occurrence of yeasts and mycelial fungi on grain of winter wheat grown under conventional and ecological systems

    (rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Aleksandra Sawicka)

 

A.V. MELIASHCHENIA, M.L. KLIMOVA:

    The mechanism of development of ecological potential of the dairy industry taking into account national priorities

    Механизм развития экологического потенциала молочной промышленности с учетом национальных приоритетов

    (rec. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kęska)

 

T. MICHALSKI, E. DUHR:

    Wpływ zaprawiania biostymulatorem Biochikol 020 PC na rozwój i plonowanie dwóch odmian pszenicy jarej

    The effect of seed dressing with Biochikol 020 PC on the development and yielding of two spring wheat varieties

    (rec. prof. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

L. MRUGALSKA, W. oWCZARZAK, Z. KACZMAREK:

    Wpływ efektywnych mikroorganizmów na kształtowanie struktury gleb w doświadczeniu inkubacyjnym

    The impact of effective microorganisms on the process of soil structure forming in the incubatory experiment

    (rec. prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska; prof. dr hab. Piotr Skłodowski)

 

W. NOWACKI:

    Nawadnianie czynnikiem modyfikującym opłacalność uprawy ziemniaka w systemie ekologicznym

   Irrigation as a modyfy factor of profitability in potato production in ecological system

    (rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

A. ORZESZKO-RYWKA, A. kALWAS-ŻEBERKIEWICZ:

    Charakterystyka i pochodzenie materiału siewnego w gospodarstwach ekologicznych województwa mazowieckiego

    Characteristics and origin of seed material in organic farms of mazovian province

    (rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

K. PANASIEWICZ, W. KOZIARA:

    Skutki zaniechania nawożenia azotem w uprawie pszenicy ozimej w zależności od warunków wodnych

    Effects of nitrogen fertilization desistance in winter wheat depending on water conditions

    (rec. prof. dr hab. Tadeusz Michalski; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

K. PANASIEWICZ, W. KOZIARA, H. SULEWSKA:

    Zmiany wartości siewnej ziarna wybranych gatunków zbóż zaprawionych biopreparatami

    Bioczos BR i Biochikol 020 PC po rocznym okresie ich przechowywania

    Changes of seed value of some cereals species dressed with Bioczos BR and Biochikol 020 PC after one year period of storage

    (rec. prof. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

H. PONDEL:

    Rolnictwo ekologiczne w opinii konwencjonalnych producentów rolnych

    Organic farming in the opinion of conventional farming producers

    (rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

J. PROKOPOWICZ, H. JANKOWSKA-HUFLEJT:

    Ocena ekonomiczna gospodarstw ekologicznych badanych w latach 2004-2008, z uwzględnieniem subwencji UE

    Economic assessment of ecological farms studied in 2004-2008 taking into consideration the EU subventions

    (rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

J. PRZYBYŁ, I. KOWALIK, J. DACH, Z. ZBYTEK:

    Analiza jakości pracy agregatów do uprawy przedsiewnej

Analysis of the operation quality of aggregates for pre-sow tillage

    (rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

K. RĘBARZ, F. BORÓWCZAK:

    Wpływ deszczowania i systemu uprawy na plon, wielkość i zdrowotność bulw ziemniaków

Influence of irrigation and cultivation system on the yield, size and salubrity of potato tubers

    (rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

M. ROCHALSKA, A. ORZESZKO-RYWKA:

    Zastosowanie naturalnych substancji roślinnych jako zapraw nasion dla upraw ekologicznych

    Use of natural plant powders for organic seed treatment

    (rec. prof. dr hab. Hanna Sulewska; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

C. SADOWSKI, L. LENC, A. ŁUKANOWSKI:

    Aspekt fitopatologiczny uprawy cebuli nasiennej w gospodarstwie ekologicznym

    Phytopathological aspect of onion seed production in organic farm

    (rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

V.G. SAMOSIUK, V.O. KITIKOV, A.L. TIMOSHUK:

    Развитие средств механизации производства концентрированных кормов в Беларуси

    Development of means of mechanisation of manufacture of the concentrated forages in Belarus

    (rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

T. SEKUTOWSKI, M. BORTNIAK:

    Wykorzystanie mikrobiotestu phytotoxkit w wykrywaniu potencjału allelopatycznego Phalaris arundinacea

    Usage of microbiotest phytotoxkit in detecting of allelopathic potential of Phalaris arundinacea

    (rec. prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

W. SKRZYPCZAK, P. SZULC, H. WALIGÓRA:

    Wpływ pielęgnacji mechanicznej na zachwaszczenie plantacji wikliny

    Influence of the weeder on weed infestation of wicker plantation

    (rec. prof. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

W. SKRZYPCZAK, H. WALIGÓRA, P. SZULC:

    Analiza zachwaszczenia wierzby energetycznej po zastosowaniu pielęgnacji mechanicznej

    Analysis of weeds control in salix sp. After applying the weeder

    (rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

P. SKUBIDA, P. SEMKIW:

    Api Life Var – ekologiczny preparat do zwalczania inwazji roztocza Varroa destructor i jego skuteczność

    Api Life Var – organic preparation against Varroa destructor invasion and its efficiency

    (rec. prof. dr hab. Kazimierz Klima; dr hab. Jerzy Szymona

 

K. SŁAWIŃSKI, W. SADOWSKI:

    Energetyczna ocena uprawy ziemniaka w gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym

    Energy evaluation of the conventional and ecological potato cultivation technology

    (rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

J. STALENGA:

    Plonowanie, stan odżywienia oraz efektywność wykorzystania składników nawozowych (NPK) przez dawne

    i współczesne odmiany pszenicy ozimej uprawiane w ekologicznym systemie produkcji roślinnej

    Evaluation of yielding, nutrient status and efficiency of nutrient uptake by selected modern and

    old winter wheat cultivars in organic crop production system

    (rec. prof. dr hab. Tadeusz Michalski; prof. dr hab. Hubert Waligóra)

 

H. SULEWSKA, G. SZYMAŃSKA, A. PECIO:

    Ocena efektów stosowania użyźniacza glebowego UGmax w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę

    Evaluation of UGmax soil additive appliied in maize grown for grain and silage

    (rec. prof. dr hab. Andrzej Mocek; dr hab. Wojciech Owczarzak)

 

A.M. Suterska, K.J. Zielińska, R.A. Grzybowski, K.M. Stecka, A.H. Miecznikowski, M.P. KUPRYŚ:

    Wpływ wybranych szczepów z rodzaju Lactobacillus na ograniczenie skażenia pleśniami

    i ochratoksyną a kiszonek z runi łąkowej

                Effect of the selected strains from Lactobacillus genus on the limitation of mould and ochratoxin a contamination of

silages from meadow cover

    (rec. prof. dr hab. Andrzej Potkański; prof. dr hab. Aleksandra Sawicka)

 

A. SZAFIROWSKA:

    Wpływ roślin sąsiedzkich na występowanie ospowatości nasion fasoli w uprawie ekologicznej

    The influnece of companion plants on bean seed pitting occurrence in organic cultivation

    (rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

P. SZULC, H. WALIGÓRA, W. SKRZYPCZAK:

    Ocena przydatności mieszańca typu stay-green do uprawy na ziarno w warunkach rolnictwa ekologicznego

    Estimation of the suitability of maize hybrid stay-green type to be grown for grain in conditions of ecological agriculture

    (rec. prof. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

J. SZYMONA:

    Środki ochrony roślin stosowane w gospodarstwach ekologicznych

    Plant protection means applied in organic farms

    (rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; doc. dr hab. Marek Mrówczyński)

 

M. ŚMIECHOWSKA, J. NEWERLI-GUZ, J. KĄKOL:

    Rola mediów elektronicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa

    The role of electronic media in shaping of the ecological awareness of the society

    (rec. prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska; prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek)

H. WALIGÓRA, W. SKRZYPCZAK, P. SZULC:

    Wpływ sposobu pielęgnacji na zachwaszczenie kukurydzy cukrowej

    Influence of sweet maize cultivation method on the weed infestation

    (rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

H. WALIGÓRA, P. SZULC, W. SKRZYPCZAK:

    Plonowanie kilku odmian kukurydzy cukrowej po zastosowaniu pielęgnacji mechanicznej

    Yielding of some sweet maize varieties after mechanical weeder control

    (rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

K. WĘGLARZY, I. SKRZYŻALA:

    Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji biopaliw na przykładzie agrorafinerii

    Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim

    Ecological and economic aspects of biofuels production using agrorefinery located at the National

    Research Institute of Animal Production, Experimantal Station Grodziec Śląski as an example

    (rec. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

R. WOJTKOWIAK, P. FRĄCKOWIAK, K. GLAZAR, K. ZEMBROWSKI:

    Koszty produkcji nową metodą estrów metylowych z oleju lnianki siewnej (Camelina sativa L.)

    do zasilania tłokowych silników spalinowych z zapłonem samoczynnym (ZS)

Production costs in a novel method of manufacture of the methyl esters from

false flax (Camelina sativa L.) oil for feed the piston compression-ignition engines

    (rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

R. WOJTKOWIAK, P. FRĄCKOWIAK, P. KACZYŃSKI:

    Nowa metoda otrzymywania z oleju lnianki siewnej (Camelina sativa L.) estrów metylowych

    do zasilania tłokowych silników spalinowych z zapłonem samoczynnym (ZS)

A new method to obtain methyl esters from Camelina sativa L. oil to

feed piston compression-ignition engines

    (rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr inż. Kazimierz Mielec)

 

M. WONS:

    Aspekty ekologiczne w wodach podziemnych przeznaczonych do spożycia z obszaru Tczewa

    Ecological aspects in ground waters meant for consumption from Tczew area

    (rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Aleksandra Sawicka)

 

H. WRÓBLEWSKA, J. CZEKAŁA, M. PIOTROWSKA:

    Wpływ różnych odpadów drzewnych na właściwości chemiczne wytworzonych kompostów

    Impact of different wood wastes on chemical properties of manufactured composts

    (rec. prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak; prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz)