CONTENTS

SPIS TREŚCI nr 4/2011

 

 

Beata KUCZYŃSKA Teresa NAŁĘCZ-TARWACKA, Kamila PUPPEL, Marcin GOŁĘBIEWSKI, Henryk GRODZKI, Jan SLÓSARZ:

    Zawartość bioaktywnych składników mleka w zależności od modelu żywienia krów w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych

The content of bioactive components in milk depending on cow feeding model in certified ecological farms

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. A. Myczko; Prof. Dr. habil. Eng. W. Romaniuk)

 

Vytautas KUČINSKAS Anicetas STRAKŠAS:

   Исследование возможности использования альтернативного топлива в когенерационных установках

Research of the usable facilities of alternative fuels in the cogeneration power – station

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. W. Tanaś; Dr. Eng. J. Radniecki)

 

Jan KUŚ Krzysztof JOŃCZYK, Beata FELEDYN-SZEWCZYK, Anna MRÓZ:

    Plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej w uprawie ekologicznej i integrowanej

Yields of the selected spring wheat varieties cultivated in organic and conventional crop production systems

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. F. Borówczak; Prof. Dr. habil. H. Sulewska)

 

Tomasz KUŹNIAR, Anna KRYSA, Dariusz ROPEK:

    Ocena kolonizacji nadziemnych części roślin oraz gleby przez grzyba owadobójczego Isaria fumosorosea stosowanego do zaprawiania nasion kukurydzy oraz bobiku

The evaluation of plants and soil colonization by entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea used for dressing maize and faba been seeds

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. M. Korbas; Prof. Dr. habil. D. Sosnowska)

 

Karolina LENARTOWICZ, Franciszek BORÓWCZAK, Katarzyna RĘBARZ:

    Efekty deszczowania i różnych systemów uprawy grochu siewnego odmiany Ramrod

Effects of irrigation and various cultivation systems of pea cv. Ramrod

   (Reviewers: Dr. habil. T. Maciejewski; Prof. Dr. habil. J. Szukała)

 

Leszek LENC Jan KUŚ, Czesław SADOWSKI:

    Fuzarioza kłosów i ziarna pszenicy ozimej (Fusarium spp.) w różnych systemach uprawy

Fusarium spp. on ears and kernels of winter wheat in different cropping systems

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Koziara; Prof. Dr. habil. T. Michalski)

 

Ewa MATYJASZCZYK:

    Obowiązek wprowadzenia integrowanej ochrony roślin i związane z nim szanse dla rolnictwa ekologicznego

Obligatory integrated pest management and related opportunities for organic farming

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Koziara; Prof. Dr. habil. M. Mrówczyński)

 

A. V. Meleshchenya, M. L. KLIMOVA:

    Место Республики Беларусь в мировом молочном рынке. Тенденции развития

Place of the Republic of Belarus in the world dairy market. Tendencies of progress

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. W. Tanaś; Dr. Eng. J. Radniecki)

 

Tadeusz MICHALSKI:

    Rozwój i struktura rolnictwa ekologicznego w Niemczech

Development and structure of ecological agriculture in Germany

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. F. Borówczak; Dr. habil. T. Maciejewski)

 

Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Małgorzata ROCHALSKA, Ewelina BALCER:

    Przydatność czosnku, rumianku i nagietka do zaprawiania nasion warzyw

Garlic, chamomile and marigold suitability for vegetables seed dressing

   (Reviewers: Dr. habil. T. Maciejewski; Prof. Dr. habil. T. Dąbkowska)

 

Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Hanna SULEWSKA, Roman KRAWCZYK:

    Wartość siewna i wigor ziarna pszenicy ozimej uprawianej zgodnie z systemem ekologicznym i konwencjonalnym

Sowing quality and vigor of winter wheat grain, growing in accordance with the organic and conventional system

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. T. Dąbkowska; Prof. Dr. habil. J. Szukała)

 

Tadeusz PAWŁOWSKI:

    Identyfikacja parametrów agregatu pojazd lekka naczepa rolnicza GN-2000 z zastosowaniem metody eksperymentalnej analizy modalnej

Identification of parameters of the set the vehicle - the lightweight semitrailer GN-2000 by means of the experimental modal analysis method

   (Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Tadeusz PAWŁOWSKI, Vadim O. KITIKOV:

    Анализ основных тенденций снижения энергозатрат при производстве молока

Analysis of the main tendencies of reduction of energy consumption in milk production

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. W. Tanaś; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Czesław PRZYBYŁA, Jerzy BYKOWSKI, Janusz RUTKOWSKI:

    Środowiskowe uwarunowania konserwacji cieków melioracyjnych w aspekcie wykorzystania wielozadaniowej maszyny nowej generacji

Environmental conditions of water courses maintenance in the aspect of application the new generation multi-task machine

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. A. Miler; Prof. Dr. habil. K. Szoszkiewicz)

 

Jacek RABCEWICZ, Paweł BIAŁKOWSKI

    Ocena skuteczności mechanicznego niszczenia chwastów w ekologicznej uprawie jabłoni

The efficiency of mechanical weed control in ecological apple production

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. K. Adamczewski; Prof. Dr. habil. E. Szwonek)

 

Małgorzata ROCHALSKA, Aleksandra ORZESZKO-RYWKA, Kamila CZAPLA:

    Zawartość substancji odżywczych w truskawkach w zależności od systemu uprawy

The content of nutritive substances in strawberries according to cropping system

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. K. Szołtysek; Prof. Dr. habil. M. Śmiechowska)

 

Janusz RUTKOWSKI, Tomasz SZULC, Jan SZCZEPANIAK:

    Ekologiczne i użytkowe potrzeby renowacji cieków wodnych inspiracją dla opracowania koncepcji nowej maszyny technologicznej

Ecological and functional needs for restoration of water-courses, the inspiration for the conception of a new machine technology

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. A. Miler; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Tomasz SEKUTOWSKI, Janusz SMAGACZ:

    Podobieństwo glebowego banku nasion i aktualnego stanu zachwaszczenia w uprawie pszenicy ozimej

    Similarity between soil seed bank and current weed infestation in winter wheat cultivation

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. I. Duer; Prof. Dr. habil. W. Koziara)

 

Jarosław SKIBA:

    Prawne i ekonomiczne aspekty pozyskania surowców ekologicznych ze stanu naturalnego na Lubelszczyźnie

    Legal and economic aspects of organic products achievement from natural environment of Lublin region

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Łuczka-Bakuła; Prof. Dr. habil. E. Kośmicki)

 

Piotr SKUBIDA, Piotr SEMKIW:

    Pszczelarstwo ekologiczne w Europie i na świecie

    Organic bee keeping in Europe and in the World

   (Reviewer: Dr. habil. J. Szymona)

 

Kazimierz SŁAWIŃSKI:

    Analiza energochłonności produkcji ziemniaka jadalnego w gospodarstwach ekologicznych

Analysis on energy consumption of edible potato cultivation in organic farming system

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Wojciech SPYCHAŁA, Paweł FRĄCKOWIAK, Florian ADAMCZYK:

    Wpływ parametrów wytłaczania prototypowej prasy ślimakowej na jakość oleju i wytłoków z lnianki siewnej

Influence of extrusion parameters of the screw press prototype on the quality of camelina seed oil and marc

   (Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. habil. Eng. A. Krysztofiak)

 

Jarosław STALENGA:

    Niewspółmierność paradygmatów w naukach rolniczych na przykładzie rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego

Incommensurability of paradigms in agricultural sciences – a case of organic and conventional farming systems

   (Reviewer: Prof. Dr. habil. E. Kośmicki)

 

Mariola STANIAK, Jolanta BOJARSZCZUK, Józefa HARASIM:

    Zachwaszczenie mieszanek pastwiskowych z udziałem roślin motylkowych nawożonych zróżnicowanymi dawkami obornika w ekologicznym systemie gospodarowania

Weed infestation of pasture mixtures with legumes fertilized with different doses of manuring in organic farming

   (Reviewers: Dr. habil. M. Grzelak; Prof. Dr. habil. J. Kryszak)

 

Mariola STANIAK, Jerzy KSIĘŻAK, Jolanta BOJARSZCZUK:

    Zachwaszczenie kukurydzy w ekologicznym systemie uprawy

Weed infestation of maize cultivated in organic farming

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. T. Michalski; Prof. Dr. habil. H. Waligóra)

 

Hanna SULEWSKA, Wiesław KOZIARA, Katarzyna PANASIEWICZ, Alicja NIEWIADOMSKA:

    Reakcja pszenicy ozimej i jęczmienia jarego na nawożenie PRP SOL

Reaction of winter wheat and spring barley on PRP SOL fertilisation

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. T. Dąbkowska; Prof. Dr. habil. M. Mrówczyński)

 

Anna SZAFIROWSKA, Sławomir KOŁOSOWSKI:

    Ocena przydatności kilku odmian fasoli do uprawy ekologicznej

Evaluation of some dry bean cultivars suitability for organic cultivation

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. A. Golcz; Prof. Dr. habil. M. Siwulski)

 

Jan SZCZEPANIAK, Jacek KROMULSKI:

   Analiza modelu przepływu energii w systemie biologiczno–mechanicznym człowiek–agregat rolniczy

Analysis of energy flow model in the biomechanical system human operator agricultural combination

   (Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Karolina SZULC:

    Dobrostan świń w produkcji ekologicznej – założenia i realizacja

Welfare of pigs in organic production system – assumptions and their implementation

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. A. Myczko; Prof. Dr. habil. Eng. W. Romaniuk)

 

Jerzy SZYMONA:

    Ocena odmian pszenicy jarej w aspekcie przydatności do produkcji ekologicznej

Evaluation of spring wheat varieties in the aspect of organic production's usefulness

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. H. Sulewska; Prof. Dr. habil. H. Waligóra)

 

Maria ŚMIECHOWSKA, Agnieszka FLOREK:

    Zawartość metali ciężkich w wybranych warzywach z uprawy konwencjonalnej, ekologicznej i działkowej

    Content of heavy metals in selected vegetables from conventional, organic and allotment cultivation

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. J. Czekała; Prof. Dr. habil. C. Wołoszyk)

 

Ilona ŚWIERCZYŃSKA, Marek KORBAS, Joanna HOROSZKIEWICZ-JANKA, Jakub DANIELEWICZ:

    Antagonistyczne oddziaływanie Trichoderma viride na patogeny z rodzaju Fusarium w obecności biopreparatów

    Antagonistic effect of Trichoderma viride on pathogenic fungi of the genus Fusarium in the presence of biopreparations

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. W. Koziara; Prof. Dr. habil. T. Michalski)

 

Krystyna ŚWIETLIKOWSKA, Ewelina HALLMANN, Katarzyna DŁUGOŁĘCKA, Ewa REMBIAŁKOWSKA:

    Ocena wartości odżywczej i sensorycznej wybranych miodów pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

    The estimation of nutritive and sensory attributes in honeys from organic and conventional production

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. K. Szołtysek; Prof. Dr. habil. M. Śmiechowska)

 

Włodzimierz TALARCZYK, Zbyszek ZBYTEK, Marcin GOŚLIŃSKI:

    Ocena narzędzia przedniego stosowanego w zestawie uprawowo-siewnym

    Estimation of the front tool used in the tilling-and-sowing set

   (Reviewers: Prof. Dr. Eng. Z. Kośmicki; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

cezary TRAWCZYŃSKI:

    Ocena zmian właściwości chemicznych gleby lekkiej w ekologicznym systemie uprawy roślin z nawadnianiem

    The assessment of changes in light soil chemical properties in organic system of plant cultivation with irrigation

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. E. J. Bielińska; Prof. Dr. habil. W. Owczarzak)

 

Nuño VICENTE, Janusz RUTKOWSKI:

    Testing of the GPS receiver accuracy from the point of view of application in the multi-task machine for watercourses renovation

    Badanie dokładności odbiornika GPS z punktu widzenia jego zastosowania w maszynie wielozadaniowej do renowacji rowów melioracyjnych

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. P. Boniecki; Prof. Dr. habil. Eng. W. Kęska)

 

Nuño VICENTE, Janusz RUTKOWSKI:

    Qualitative analysis of the Novatel SPAN-CPT GPS receiver accuracy with and without the Inertial Measurement Unit (IMU)

    Porównawcza analiza dokładności odbiornika GPS Novatel SPAN-CPT

z włączonym żyroskopem (IMU) i bez jego użycia

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. P. Boniecki; Prof. Dr. habil. Eng. W. Kęska)

 

Karol WĘGLARZY, Irena SKRZYŻALA, Aneta PELLAR:

    Agrobiogazownia w Kostkowicach. Pierwsze doświadczenia

    Agricultural biogas plant in Kostkowice. First experiences

   (Reviewers: Dr. habil. Eng. J. Dach; Prof. Dr. Eng. K. Mielec)

 

Karol WĘGLARZY, Irena SKRZYŻALA, Aneta PELLAR:

    Użytkowanie mięsne owiec w warunkach gospodasrtwa ekologicznego

    Meat using of sheeps in organic farm conditions

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. Eng. A. Myczko; Prof. Dr. habil. Eng. W. Romaniuk)

 

Katarzyna WIELGUSZ, Krzysztof HELLER:

    Wpływ zaprawiania nasion lnu metodami ekologicznymi na zróżnicowanie flory grzybowej w glebie

    The influence of flax seed organic dressing on fungus flora diversity in the soil

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. T. Michalski; Prof. Dr. habil. D. Sosnowska)

 

Anna WIERZBICKA:

    Wybrane cechy jakości bulw ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym w zależności od nawadniania

    Some quality characteristics of potato tubers grown in the ecological system depending on irrigation

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Prof. Dr. habil. T. Michalski)

 

Krystyna ZARZYŃSKA:

    Porównanie wybranych polskich i zagranicznych odmian ziemniaka w uprawie ekologicznej

Comparison of selected Polish and foreign potato cultivars under organic production

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. F. Borówczak; Dr. habil. T. Maciejewski)

 

Krystyna J. Zielińska, Krystyna M. Stecka, Marta P. KUPRYŚ, Agata U. KAPTUROWSKA, Antoni H. Miecznikowski:

    Ocena stopnia skażenia bakteriami potencjalnie patogennymi runi łąkowej i gleb nawożonych płynnymi nawozami organicznymi

    Evaluation of potentially pathogenic bacteria presence in manure-amended soil and meadow sward

   (Reviewers: Dr. habil. M. Grzelak; Prof. Dr. habil. J. Kryszak)

 

Sylwia ŻAKOWSKA-BIEMANS:

    Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej

    Barriers to buy organic food in the context of organic food market development

   (Reviewers: Prof. Dr. habil. K. Szołtysek; Prof. Dr. habil. M. Śmiechowska)