Program XV Konferencji Naukowej

„Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju” 2-4.10.2013 r.

2.10.2013 r.

od 12,00

Rejestracja uczestników konferencji

13,00

Obiad  

 

Sala duża na piętrze

14,30

Przywitanie dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.
                      prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki

Sesja I   Prowadzenie prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki

14,40-15,00

KUŚ Jan,

JOŃCZYK Krzysztof

Rozwój rolnictwa ekologicznego w ostatnim 20-leciu w Polsce i UE

15,00-15,20

GOLINOWSKA Maria, KRUSZYŃSKI Michał, JANOWSKA-BIERNAT Justyna

Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego na świecie w latach 1999-2012

15,20-15,40

REMBIAŁKOWSKA Ewa,

CIESIELSKA Paulina, OWCZAREK Elżbieta, HALLMANN Ewelina

 

Ocena świadomości ekologicznej oraz postaw prośrodowiskowych wśród rolników ekologicznych i konwencjonalnch z województwa mazowieckiego

15,40-16,00

GRABOWSKI Mirosław, BARSZCZEWSKI Jerzy

Porównanie wyposażenia technicznego gospodarstw ekologicznych i zrównoważonych w świetle badań ankietowych

16,00-16,20

Dyskusja

 

16,20-17,00

przerwa

 

Sesja II   Prowadzenie prof. dr hab. Wiesław Koziara

17,00-17,20

Jankowska-Huflejt Halina

Wybrane uwarunkowania rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku w Polsce

17,20-17,40

GRZELAK Mieczysław, MURAWSKI Maciej

Waloryzacja przyrodniczo-użytkowa szuwaru mozgowego w dolinie Noteci

17,40-18,00

JASKULSKA Renata, HOPPE-WAWRZYNIAK Agnieszka

Właściwości fizykochemiczne i wodne gleb płowych pól uprawnych i sąsiadujących z nimi zadrzewień śródpolnych

18,00-18,30

Dyskusja

 

19,00

Uroczysta kolacja

 

3.10.2013 r.

Sala duża na piętrze

Sesja III   Prowadzenie prof. dr hab.  Ewa Rembiałkowska

9,00-9,20

HALLMANN Ewelina, REMBIAŁKOWSKA Ewa, DEREJKO A.

Wpływ sposobu pakowania oraz mrożenia na zawartość związków biologicznie czynnych w owocach pomidora z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

9,20-9,40

GORNOWICZ Ewa, LEWKO Lidia,

SZABLEWSKI Tomasz

Ekologiczny chów kur jako czynnik kształtujący jakościowe cechy żółtka jaja

9,40-10,00

FLESZAR Józef

Analiza i ocena składu mleka jako wskaźnika prawidłowości żywienia krów w gospodarstwie ekologicznym

10,00-10,20

KOSAKOWSKI Kazimierz, GRZELAK Mieczysław, KOSAKOWSKI Andrzej

Wpływ zastosowania preparatów probiotycznych na zdrowotność, jakość oraz plon wybranych roślin uprawowych

10,20-10,40

Dyskusja

 

10,40-11,00

Przerwa

 

11,00-12,00

Sesja posterowa

 

Sala duża na parterze Prowadzenie prof. dr hab. Tadeusz Michalski

BIELICKI Paweł, PĄŚKO Marcin:

Wpływ podkładki na jakość drzewek moreli produkowanych w szkółce ekologicznej

BIELIŃSKA Elżbieta Jolanta, FUTA Barbara, BIK-MOŁODZIŃSKA Marta, SZEWCZUK Czesław,
SUGIER Danuta:

Wpływ preparatów użyźniających na aktywność enzymatyczną gleb

BŁAJET-KOSICKA Anna, TWARUŻEK Magdalena, GRAJEWSKI Jan, KALCZYŃSKA K.:

Występowanie toksyn fuzaryjnych w orkiszu z ekologicznego systemu upraw

BŁASZKIEWICZ Zbigniew, DROŻYŃSKA Lidia:

Analiza dynamiki zmian mocy cieplnej biogazowni i jej zapotrzebowania w okresie jednego roku w wybranym gospodarstwie rolnym Wielkopolski

BOGDANOWICZ Piotr:

Wpływ różnych sposobów użyźniania gleby na plonowanie roślin

BOJARSZCZUK Jolanta, STANIAK Mariola, KSIĘŻAK Jerzy:

Ocena zachwaszczenia mieszanek grochu z pszenicą jarą uprawianych w systemie ekologicznym

BOLIGŁOWA Elżbieta, GLEŃ Katarzyna, GOSPODAREK Janina:

Wpływ biologicznej ochrony na zdrowotność odmian bobu

BORKOWSKA Małgorzata, GOLINOWSKA Maria, KRUSZYŃSKI Michał:

Program rolnośrodowiskowy – doświadczenia i opinie rolników

BRYK Hanna, KRUCZYŃSKA Dorota E., RUTKOWSKI Krzysztof P.:

Jakość i zdolność przechowalnicza jabłek kilku odmian z sadu ekologicznego

BUCHWALD Waldemar, KUCHARSKI Wojciech A., MORDALSKI Romuald, FORYCKA Anna,

GRYSZCZYŃSKA Agnieszka, OPALA Bogna, PIETROWIAK Aurelia, ŁOWICKI Zdzisław

Podbiał pospolity – porównanie uprawy w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

CHABŁOWSKA Beata, PIASECKA- JÓŹWIAK Katarzyna, ROZMIERSKA Joanna, SZKUDZIŃSKA-RZESZOWIAK Emilia, KLISZCZ Monika:

Fermentacja mlekowa jabłek z upraw ekologicznych sposobem na otrzymanie nowego asortymentu produktów -biosoków

CZEKAŁA Jacek, JANCZAK Damian, CZEKAŁA Wojciech, LEWICKI Andrzej:

Badania wstępne nad wykorzystaniem bioreaktora w kompostowaniu kory sosnowej

CZEKAŁA Jacek:

Dynamika przemian związków węgla i azotu w procesie kompostowania kory sosnowej

DANELSKI Witold, BADOWSKA-CZUBIK Teresa, ROZPARA Elżbieta:

Uszkodzenia owoców powodowane przez zwójkówki liściowe (Tortricidae) w ekologicznym sadzie jabłoniowym

Ducka Małgorzata, Barszczewski Jerzy:

Obieg magnezu na łące trwałej nawadnianej oraz bez nawodnień w warunkach zróżnicowanego nawożenia

FELEDYN-SZEWCZYK Beata, BERBEĆ Adam Kleofas:

Ocena konkurencyjności w stosunku do chwastów 13 odmian pszenicy jarej uprawianych w systemie ekologicznym w różnych rejonach kraju

GAJEWSKI Piotr, KACZMAREK Zbigniew, OWCZARZAK Wojciech, JAKUBUS Monika, MOCEK Andrzej:

Wpływ dodatków organicznych oraz preparatu EM-A na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej. Część III. Stan struktury

GAWEŁ Eliza:

Plon i wykorzystanie runi motylkowato-trawiastej użytkowanej zmiennie w warunkach ekologicznej uprawy

GAWEŁ Eliza:

Wpływ częstości koszenia niedojadów na wydajność i wykorzystanie runi pastwiskowej w warunkach ekologicznych

GAWEŁ Eliza, GRZELAK Mieczysław:

Koncentrat białkowo-ksantofilowy z lucerny w żywieniu zwierząt

GLEŃ Katarzyna, BOLIGŁOWA Elżbieta, GOSPODAREK Janina:

Zbiorowiska grzybów zasiedlających nasiona bobu w zależności od ochrony biologicznej

GORNOWICZ Ewa, LEWKO Lidia, WĘGLARZY Karol, PIETRZAK Marian:

Wpływ utrzymania krajowych gęsi odmian południowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego na jakość mięsa

GOSPODAREK Janina, GLEŃ Katarzyna, BOLIGŁOWA Elżbieta:

Występowanie fauny naziemnej w uprawie bobu chronionego metodą niechemiczną

GRZEGORZEWSKA Maria, RADEŁEK Ewa:

Wpływ stosowania grzybów Trichoderma podczas uprawy marchwi i cebuli na ich trwałość przechowalniczą

GRZELAK Mieczysław, KACZMAREK Zbigniew, GAJEWSKI Piotr:

Kształtowanie się szuwaru trzcinowego PRAGMITETUM AUSTRALIS (GAMS 1927) SCHMALE 1939 pod wpływem siedliska

GRZESIK Mieczysław, JANAS Regina:

Wpływ przedsiewnego kondycjonowania na kiełkowanie nasion i wschody roślin kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.)

GRZYB Zygmunt S., PIOTROWSKI Wojciech, SAS PASZT Lidia, BIELICKI Paweł:

Jakość okulantów jabłoni i wiśni nawożonych w szkółce ekologicznej granulowanym preparatem Florovit - wyniki wstępne

GRZYB Zygmunt S., PIOTROWSKI Wojciech, SAS PASZT Lidia, PĄŚKO Marcin:

Zmiany kwasowości oraz poziomu składników mineralnych w glebie i liściach okulantów jabłoni i wiśni traktowanych w szkółce ekologicznej różnymi biopreparatami- wyniki wstępne

HELLER Krzysztof, WIELGUSZ Katarzyna, BYCZYŃSKA Małgorzata:

Zdolności plonowania polskich odmian lnu oleistego uprawianych metodami ekologicznymi

HOROSZKIEWICZ-JANKA Joanna, JAJOR Ewa, KORBAS Marek:

Ograniczanie zgorzeli siewek bobiku i soi po zastosowaniu wybranych środków polecanych w rolnictwie ekologicznym

JAKUBUS Monika, GAJEWSKI Piotr, KACZMAREK Zbigniew, MOCEK Andrzej:

Wpływ dodatków organicznych oraz preparatu EM-A na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej. Część II. Właściwości chemiczne

JANAS Regina:

Ocena możliwości poprawy zdrowotności nasion kopru ogrodowego i włoskiego uprawianego w systemach ekologicznych

JANKOWSKA-HUFLEJT Halina:

Trwałość pastwiskowych mieszanek odmian traw i motylkowatych drobnonasiennych wybranych do użytkowania w gospodarstwie ekologicznym

KACZMAREK Zbigniew, GAJEWSKI Piotr, JAKUBUS Monika, OWCZARZAK Wojciech, MOCEK Andrzej:

Wpływ dodatków organicznych oraz preparatu EM-A na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej. Część I. Właściwości fizyczne i wodne

KANISZEWSKI Stanisław, KOWALSKI Artur:

Wpływ ściółkowania oraz nawadniania kroplowego na plon selera korzeniowego

KAZIMIERCZAK Renata, ZGIEP Urszula:

Kanały dystrybucji eko-produktów na przykładzie owoców z sadów ekologicznych

KOHUT Małgorzata, ANYSZKA Zbigniew, GOLIAN Joanna:

Zmiany w zachwaszczeniu i plonowanie wybranych gatunków warzyw w zależności od metody ochrony przed chwastami

KOSSON Ryszard, GRZYBOWSKA-SZWEJDA Justyna, TUSZYŃSKA Magdalena, DYŚKO Jacek, SZCZECH Magdalena:

Cechy jakościowe pomidorów uprawianych na podłożu zawierającym szczepy grzybów Trichoderma

KOWALSKA Jolanta:

Ocena zastosowania Pythium oligandrum do zaprawiania nasion warzyw oraz ocena jego wpływu na rozwój roślin

KOZŁOWSKA Teresa, BURS Wojciech:

Przekształcanie się zbiorowisk łąkowych w wyniku zmian uwilgotnienia siedlisk łąkowych

KSIĘŻAK Jerzy, STANIAK Mariola, BOJARSZCZUK Jolanta:

Ocena plonowania seradeli wsiewanej w zboża jare zbierane w różnych terminach uprawiane ekologicznie

KUBOŃ Maciej, KWAŚNIEWSKI Dariusz, MALAGA-TOBOŁA Urszula:

Poziom wyposażenia gospodarstw ekologicznych w podstawowe elementy infrastruktury logistycznej

KUCZUK Anna:

Porównanie energochłonności skumulowanej produkcji pszenicy ozimej w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej

KUPRYŚ-CARUK Marta, ZIELIŃSKA Krystyna, FABISZEWSKA Agata:

Wpływ kultur starterowych bakterii fermentacji mlekowej na obniżenie skażenia ochratoksyną A kiszonego ziarna kukurydzy

KWAŚNIEWSKI Dariusz, KUBOŃ Maciej, MALAGA-TOBOŁA Urszula:

Wielkość produkcji roślinnej a nakłady pracy w gospodarstwach ekologicznych

MACIEJEWSKI Tomasz, MICHALSKI Tadeusz, CHRZANOWSKI Robert:

Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie oraz bilans N, P i K w uprawie jęczmienia jarego

MACIEJEWSKI Tomasz, MICHALSKI Tadeusz, CHRZANOWSKI Robert:

Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie oraz bilans makroelementów w uprawie pszenżyta ozimego

MAJCHROWSKA-SAFARYAN Anna, TKACZUK Cezary:

Możliwość wykorzystania podłoża po produkcji pieczarki w nawożeniu gleb jako jeden ze sposobów jego utylizacji

MALAGA-TOBOŁA Urszula, KUBOŃ Maciej, KWAŚNIEWSKI Dariusz:

Wielkość i struktura nakładów pracy w aspekcie ekologicznej produkcji zwierzęcej

MATYSIAK Kinga, KACZMAREK Sylwia:

Rola programu DSSHerbicide w integrowanej ochronie roślin przed chwastami

MENDRA Michał, BARSZCZEWSKI Jerzy

Gospodarka potasem w warunkach zróżnicowanego nawożenia na łące trwałej nawadnianej oraz bez nawodnień

NEWERLI-GUZ Joanna, ŚMIECHOWSKA Maria:

Rozwój produkcji ekologicznej w województwie pomorskim a ochrona środowiska wiejskiego

ORZESZKO-RYWKA Aleksandra, ROCHALSKA Małgorzata, PODLASKI Sławomir, GRZYWACZ Paweł:

Sortowanie nasion, jako ekologiczna metoda poprawy wigoru materiału siewnego kostrzycy brauna (Festulolium braunii)

Panasiewicz Katarzyna, Koziara Wiesław, SULEWSKA Hanna, FALIGOWSKA Agnieszka, KRAWCZYK Roman:

Wartość siewna i wigor nasion łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) uprawianego w systemie konwencjonalnym i w okresie przestawiania na system ekologiczny

PASZKIEWICZ-JASIŃSKA Anna, NADOLNA Longina:

Wartość gospodarcza sudeckich użytków zielonych w gospodarstwach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego

PEREK Agnieszka, KRZYMIŃSKA Joanna, ŚWIERCZYŃSKA Ilona:

Porównanie antagonistycznego oddziaływania grzybów z rodzaju Trichoderma oraz grzybów drożdżoidalnych na patogeny z rodzaju Fusarium w warunkach in vitro

PIECHOTA Tomasz, ZBYTEK Zbyszek, KOWALSKI Mariusz, DACH Jacek:

Wpływ pasowej uprawy roli i mechanicznego zwalczania chwastów na fizyczne właściwości gleby w uprawie kukurydzy w plonie wtórnym

PISKIER Tomasz, SEKUTOWSKI Tomasz R.:

Wpływ uproszczeń w uprawie roli na liczebność oraz rozmieszczenie nasion chwastów w glebie

PODLEŚNY Janusz, PODLEŚNA Anna:

Wpływ wody uzdatnionej magnetycznie na wzrost, rozwój I plonowanie łubinu żołtego (Lupinus luteus L.)

PODLEŚNY Janusz, WIELBO Jerzy, PODLEŚNA Anna, KIDAJ Dominika:

Przydatność stosowania preparatu czynników nod (LCOs) do przedsiewnego zaprawiania nasion grochu siewnego (Pisum sativum L.)

RABCEWICZ Jacek, BIAŁKOWSKI Paweł, DZIUBAŃSKI Sławomir:

Ocena parametrów eksploatacyjnych urządzeń do pielęgnacji międzyrzędzi w sadach ekologicznych

ROCHALSKA Małgorzata, ORZESZKO-RYWKA Aleksandra, RENIUSZEK Bożena:

Wykorzystanie ekologicznego materiału siewnego i szkółkarskiego w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych województwa lubelskiego

Sausserde Rudite, Adamovics Aleksandrs, Ivanovs Semjons, Bulgakov Volodimir (ŁOTWA):

Investigations into growing and harvesting industrial hemp

SEKUTOWSKI Tomasz R., MARCZEWSKA-KOLASA Katarzyna, BORTNIAK Marcin, DOMARADZKI Krzysztof: Ocena zdolności kiełkowania nasion helianthus annuus po zastosowaniu preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy

STANIAK Mariola, BOJARSZCZUK Jolanta, KSIĘŻAK Jerzy: Zachwaszczenie mieszanek łubinu wąskolistnego ze zbożami jarymi w ekologicznym systemie gospodarowania

SULEWSKA Hanna, ŚMIATACZ Karolina, SITEK Artur, SZYMAŃSKA Grażyna, PANASIEWICZ Katarzyna:

Ocena plonowania rzepaku ozimego przy zastosowaniu technologii PRP SOL

SZAFIROWSKA Anna:

Analiza dostępności i jakości ekologicznego materiału siewnego warzyw na rynku krajowym

SZCZECH M., KOWALSKA B., SMOLIŃSKA U.

Stopień zasiedlenia warzyw przez bakterie coli w zależności od zastosowanego nawożenia

SZULC Magdalena:

Teoretyczne i praktyczne aspekty ekologicznej ochrony roślin ozdobnych

ŚMIECHOWSKA Maria, PODGÓRNIAK Paulina:

Badanie i ocena wybranych parametrów jakościowych ekologicznych jaj kurzych dostępnych na rynku Trójmiasta

SZWEDZIAK Katarzyna, ZAKOLA Agnieszka:

Kwotowanie produkcji mleka a zmiany w zakresie produkcji w Polsce i pozostałych krajach UE

TALARCZYK Włodzimierz, ŁOWIŃSKI Łukasz:

Modele geometryczne agregatu przeznaczonego do formowania redlin w uprawie ziemniaków i warzyw korzeniowych

TKACZUK Cezary, MAJCHROWSKA-SAFARYAN Anna, ZAWADZKA Marta:

Wpływ spinosadu oraz wybranych insektycydów syntetycznych na wzrost grzybów entomopatogenicznych w warunkach IN VITRO

TRAWCZYŃSKI Cezary:

Wpływ 6-letniej uprawy roślin w systemie ekologicznym z nawadnianiem na właściwości chemiczne gleby

TWARUŻEK M., BŁAJET-KOSICKA A., GRAJEWSKI J., ZATORSKA K.:

Mikotoksykologiczna ocena jęczmienia i jego produktów

WASILEWSKI Zbigniew:

Wpływ ekstensywnego użytkowania łąk w siedliskach pobagiennych na skład botaniczny runi

WĘGLARZY Karol, SKRZYŻALA Irena:

Wyniki badań efektu ekologicznego na przykładzie agrobiogazowni Instytutu Zootechniki - PIB Zakładu Doświadczalnego Grodziec Śląski

WIERZBICKA Anna, HALLMANN Ewelina:

Zawartość karotenoidów w bulwach ziemniaka uprawianego systemem ekologicznym

WONS Maria:

Jakość wody do spożycia w aspekcie ekologicznej żywności

Wróbel Barbara, Zielińska Krystyna J., FABISZEWSKA Agata U.:

Ocena efektywności stosowania dodatku bakteryjnego do zakiszania runi łąkowej nawożonej nawozami naturalnymi

ZAŁĘCKA Aneta, HALLMANN Ewelina, REMBIAŁKOWSKA Ewa:

Zawartość związków bioaktywnych w nowych sokach owocowych z produkcji ekologicznej

ZARZYŃSKA Krystyna, GOLISZEWSKI Wojciech:

Reakcja kilku odmian ziemniaka na uprawę w systemie ekologicznym

ZIELIŃSKA Krystyna J., FABISZEWSKA Agata U., WRÓBEL Barbara:

Występowanie aflatoksyn w paszach i metody ich dekontaminacji

12,00-12,45

Forum Rolnictwa Ekologicznego

12,45

Przerwa obiadowa

13,20

Sesja wyjazdowa

19,30

Kolacja/ognisko

4.10.2013 r.

Sala duża na piętrze

Sesja IV  

Prowadzenie dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.

9,00-9,20

KSIĘŻAK Jerzy,

STANIAK Mariola,

BOJARSZCZUK Jolanta

Seradela jako wsiewka w zboża jare i ozime uprawiane ekologicznie

9,20-9,40

Martyniuk Stefan,

kozieł monika,

STALENGA Jarosław

Wpływ różnych szczepów bakterii symbiotycznych na plony i brodawkowanie łubinu i soi

9,40-10,00

WYSZKOWSKA Jadwiga, KUCHARSKI Jan,

BOROWIK Agata

Biologiczne skutki działania l-tryptofanu i azotobakteryny w glebie

10,00-10,20

Przerwa kawowa

10,20-10,40

SULEWSKA Hanna, SZYMAŃSKA Grażyna, ŚMIATACZ Karolina,

KOZIARA Wiesław,

NIEWIADOMSKA Alicja

Efekty stosowania PRP SOL w kukurydzy uprawianej na ziarno

10,40-11,00

KUCHARSKI Jan,

WYSZKOWSKA Jadwiga, BOROWIK Agata

Biologiczne skutki działania fosforanu mocznika w glebie

11,00-11,20

MATYJASZCZYK Ewa

Aktualne zagrożenia związane ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin w polskim rolnictwie

11,20-11,50

Dyskusja i zakończenie konferencji

12,00

Obiad i opuszczenie ośrodka