d. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

‑ SIMP rok zał. 1954

 

Technika Rolnicza

‑ HORTPRESS Sp. z o.o. rok zał. 1951

ISSN 1732-1719


OKŁADKA nr 1/2011

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Konkurs "Maszyna Rolnicza Roku 2011" - Tadeusz Pawlicki

Zmiany w podaży narzędzi i maszyn rolniczych do uprawy gleby, siewu, sadzenia, nawozenia i ochrony roślin - Czesław Waszkiewicz, Marek Krajewski

JABVIS 1.1. ewolucja aplikacji z elementami sztucznej inteligencji - Artur Jakubek, Piotr Boniecki, Tatiana Dejewska, Maciej Zaborowicz

Użytkowanie współczesnych opon rolniczych - Robert Weirauch

Wpływ zastosowanej metody obliczeń na wartość charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego - Tomasz Szul

Analiza pras zwijającyh w świetle parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Część 1. Prasy stałokomorowe - Stanisław Gach, Krzysztof Kostyra

Wyniki badań dynamiki odnowy parku maszynowego w rolnictwie - Piotr Rybacki, Czesław Rzeźnik, Karol Durczak

Hierarchizacja kryteriów oceny jakości usług serwisowych maszyn rolniczych - opinia konsumenta - Karol Durczak, Piotr Rybacki

Urządzenia do kontroli pracy dojarek - Jarosław Chlebowski

Nowości

Z żałobnej karty

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 6 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcia na okładce: Zbyszek Zbytek

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska - prof. PP, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak - prof nadzw., prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.