OKŁADKA nr 1/2014

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Konkurs "Maszyna Rolnicza Roku 2014" - Tadeusz Pawlicki

Krajowy rynek wybranych narzędzi i maszyn rolniczych do produkcji roślinnej w latach 2008-2012 - Czesław Waszkiewicz, Marek Krajewski

Badania doświadczalne wieloczynnościowego agregatu do spulchniania gleby i niszczenia chwastów z jednoczesnym wprowadzeniem ciekłych nawozów i preparatów biologicznych - Piotr Wasieczko, Jacek Wojciechowski, Roman Rogacki

Wpływ rozwoju biogazowni w Polsce na dywersyfikację źródeł dochodów w rolnictwie - Agnieszka Pilarska, Krzysztof Pilarski, Piotr Boniecki, Krzysztof Dobrzański

Wyposażenie gospodarstw rolnych w Polsce w dojarki oraz schładzarki mleka - Arkadiusz Piwowar

Maszyny do grupowego owijania bel folią - Janusz Nowak, Wojciech Przystupa

Porównawcze badania właściwości sprężystych elementów dystansowych nadwozi pojazdów transportowych - Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak

Wpływ konfiguracji przewodu nasiennego na proces transportu w siewnikach pneumatycznych - Łukasz Gierz, Konrad Włodarczyk

Analiza neuronowa wybranych parametrów zdolności wydojowej krów wysokowydajnych - Aleksander Jędruś, Piotr Boniecki

Wpływ zastosowania elektrofiltrów na poziom zapylenia powietrza usuwanego z kurnika - Przemysław Marek

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 4 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.RADA NAUKOWA: prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. +48 61 87 12 200          fax +48 61 879 32 62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.