d. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

‑ SIMP rok zał. 1954

 

Technika Rolnicza

‑ HORTPRESS Sp. z o.o. rok zał. 1951

ISSN 1732-1719


OKŁADKA nr 2/2010

strona 1      strona 2     strona 3     strona 4

W NUMERZE:

Wpływ kąta ustawienia łopatek tarczy rozsiewająej na jakość nawozów - Czesław Waszkiewicz, Paweł Kacprzak

Tendeacje rozwojowe silników spalinowych maszyn i agregatów rolniczych - Jerzy Merkisz

Analiza wpływu hamowania podczas transportu na obciążenia ramy nośnej maszyny do zbioru wierzby krzewiastej - Łukasz Łowiński, Zbyszek Zbytek, Tadeusz Pawłowski, Wojciech Spychała

Analiza narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w gospodarstwie rolnym - Karol Durczak

Oświetlenie naturalne i sztuczne w budynkach inwentarskich na przykładzie chlewni - Witold Jan Wardal, Bogdan Łochowski

Nowoczasne maszyny i technologie dla leśnictwa - Krzysztof Wójcik

Prasoowijarki - efektywniejsze maszyny do zakwaszania pasz w postaci bel cylindrycznych - Artur Przywara

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

 

 

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA: prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.