d. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

‑ SIMP rok zał. 1954

 

Technika Rolnicza

‑ HORTPRESS Sp. z o.o. rok zał. 1951

ISSN 1732-1719

Z początkiem 2007 r. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych przejął od Wydawnictwa HORTPRESS Sp. z o.o. tytuł TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA i kontynuuje jego wydawanie jako dwumiesięcznik.

 

W NUMERZE:

Wpływ grubości drewna (gałęzi) sumaka octowca Rhus typhina L. na parametry energetyczne jego zrębkowania prototypową rębarką RD - Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Stanisław Jankowiak, Jarosław Mac, Krzysztof Michalec

Metody pozyskiwania zbiorów uczących dla modelu neuronowego identyfikującego uszkodzenia ziarniaków - Krzysztof Nowakowski

Efektywność eksploatacji maszyny do pakietowania pozostałości zrębnych TIMBERJACK 1410D - Witold Zychowicz, Agnieszka Sosnowska

Badania symulacyjne zachowań kinematycznych i ocena parametrów inżynierskich wirtualnego modelu paszowozu - Tomasz Szulc, Roman Rogacki

Nowoczesne samojezdne maszyny do przerobu pryzm kompostowych - Monika Aniszewska

Sieciowe projektowanie prac maszynowych w rolnictwie z zastosowaniem baz danych - Jarosław Grzelak, Piotr Boniecki

Nowości - Józef Kobylarz

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

 

 

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA: prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.