d. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

‑ SIMP rok zał. 1954

 

Technika Rolnicza

‑ HORTPRESS Sp. z o.o. rok zał. 1951

ISSN 1732-1719


 

W NUMERZE:

Analiza wydajności półpodwieszonej zrywki drewna na przykładzie maszyn TIMBERJACK 1010 i VALMET 860.3 – Michał Maksymiak, Andrzej Grieger

Analiza zmian na krajowym rynku maszyn do zbioru – Czesław Waszkiewicz, Jerzy Lipiec

Analiza możliwości wykorzystania różnego typu owijarek do bel podsuszonej zielonki – Stanisław Gach, Krzysztof Korpysz, Semion Ivanov, Ireneusz Skonieczny

Gnojowica a ochrona środowiska naturalnego – Zbyszek Zbytek, Włodzimierz Talarczyk

System wspomagający obliczenia konstrukcyjne połączeń śrubowych – Mariusz Łoboda, Adam Krysztofiak, Zbigniew Dworecki, Krzysztof Konopa

Zespoły mieszające w wozach paszowych. Cz. 2. Zespoły mieszające pionowe i łopatowo-bębnowe – Paweł Sęk

Neuronowa analiza wpływu sposobu doju i wybranych cech zootechnicznych krów na liczbę komórek somatycznych w mleku – Aleksander Jędruś, Paweł Niżewski, Marian Lipiński, Piotr Boniecki

Nowości w technice rolniczej - Józef Kobylarz

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

 

 

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA: prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.