d. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

‑ SIMP rok zał. 1954

 

Technika Rolnicza

‑ HORTPRESS Sp. z o.o. rok zał. 1951

ISSN 1732-1719


 

W NUMERZE:

Wkład Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW do dydaktyki, nauki i praktyki rolniczej - Czesław Waszkiewicz

Przystosowanie mobilnych maszyn rolniczych do zwiększonych prędkości roboczych. Cz. 2. Maszyny do nawożenia, siewu, sadzenia i ochrony roślin - Sylwester Weymann

Wyposażenia wozów asenizacyjnych usprawniające pracę maszyn do nawożenia nawozami płynnymi - Artur Przywara, Janusz Nowak

Wyniki badań zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin – Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki

Międzynarodowe Targi Leśne "ELMIA WOOD 2009" – Roman Wojtkowiak, Wojciech Bitner, Jarosław Mac, Krzysztof Zembrowski

Ilościowa ocena jakości pługów obracalnych za pomocą metody uśrednionych znamion jakości – Karol Durczak

Nowe elementy w technice i technologii produkcji ziemniaków. Cz. 1. Uprawa gleby, nawożenie i sadzenie – Kazimierz Jabłoński

Nowości w technice rolniczej - Józef Kobylarz

Z żałobnej karty - Tadeusz Pawlicki, Hanna Bubis

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

 

 

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA: prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.