OKŁADKA nr 4/2014

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Wariantowanie rozwiązań konstrukcyjnych maszyn wielozadaniowych do renowacji cieków wodnych - Janusz Rutkowsi, Tadeusz Pawłowski, Jan Szczepaniak, Marek Szychta, Łukasz Łukasiak, Paweł Bąkiewicz

Kształtowanie warunków mikroklimatu w budynkach inwentarskich dla bydła - Kamila Mazur

Rozwiązania konstrukcyjne zespołu posuwu harwesterowych głowic rolkowych - Adam Węgrzyn, Norbert Leszczyński, Józef Kowalczyk, Janusz Zarajczyk

Geometryczny model 3D maszyny do czyszczenia i polerowania warzyw korzeniowych oraz ziemniaków - Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Wojciech Spychała, Grzegorz Wąchalski

System informatyczny HISTOLAB 2013 v.2.0 wspomagający ocenę geometryczną płodów rolnych - Krzysztof Przybył, Daniel Młyński, Piotr Boniecki

Efektywność brykietowania wybranych roślin energetycznych. Część 2. - Ryszard Kulig

Porównanie efektywności energetycznej w technologii produkcji żyta przeznaczonego na biogaz i bioetanol - Tomasz Piskier, Tomasz R. Sekutowski, Leszek Majchrzak

Ocena funkcjonalna czujników temperatury zamontowanych w kubkach udojowych w warunkach laboratoryjnych. Część 1. - Aleksander Jędruś, Krystian Szeremeta

Wpływ błędów produkcyjnych elementów dystansowych nadwozi pojazdów transportowych na ich własności sprężyste - Bartłomiej Dudziak, Marek Gościański

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 4 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.RADA NAUKOWA: prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. +48 61 87 12 200          fax +48 61 879 32 62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.