d. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

‑ SIMP rok zał. 1954

 

Technika Rolnicza

‑ HORTPRESS Sp. z o.o. rok zał. 1951

ISSN 1732-1719


 

W NUMERZE:

Rozwiązania konstrukcyjne adapterów stosowane w roztrząsaczach obornika - Czesław Waszkiewicz, Jacek Sadowski

Analiza wydajności pracy miniforwardera VIMEK 606 TT w trakcie zrywki w drzewostanie trzebieżowym - Michał Maksymiak, Andrzej Grieger

Potencjał energetyczny rzepaku w województwie podkarpackim - Tomasz Szul

Techniki aplikacji gnojowicy – Zbyszek Zbytek, Łukasz Łowiński, Wiesław Woźniak

Budowa przyczep objętościowych – Janusz Nowak

Nowa przyczepa wielkoobjętościowa do przewozu pasz w formie sieczki – Józef Kobylarz

Wpływ technologii uprawy roli na fizyczne właściwości podornej warstwy gleby gliniastej - Jan Jurga

Analiza parametrów technicznych owijarek do bel podsuszonej zielonki - Stanisław Gach, Krzysztof Korpysz, Semion Ivanow, Ireneusz Skonieczny

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

 

 

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA: prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.