d. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

‑ SIMP rok zał. 1954

 

Technika Rolnicza

‑ HORTPRESS Sp. z o.o. rok zał. 1951

ISSN 1732-1719


OKŁADKA nr 5/2010

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Sposoby wykorzystania biomasy stałej na cele energetyczne. Część 1. Oleje roślinne - Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Zbyszek Zbytek

Mechaniczny zbiór dendromasy roślin energetycznych uprawianych w krótkiej rotacji - Artur Kraszkiewicz

Zbiorniki na gnojowicę przewoźne - Wiesław Woźniak

Charakterystyka skorodowanej powierzchni lemiesza pługa rolniczego - Krzysztof Rokosz

Barwy jako kryterium w neuronowym rozpoznaniu stanu grzybiczego skóry u zwierząt - Tatiana Dejewska, Piotr Boniecki, Artur Jakubek, Maciej Zaborowicz

Tendencje rozwojowe hamulców bezpieczeństwa pilarek spalinowych - Janusz Zarajczyk

Pomiar zmienności siły posuwu podczas przerzynki drewna sosnowego - Adam Maciak

Przegląd wybranych przesadzarek do drzew - Monika Aniszewska

Badanie sezonowości prac leśnych - Urszula Błuszkowska, Tomasz Nurek

Badania wydajności technologii zrywki drewna w lasach górskich. Część 1. Drzewostany przerębne - Tomasz Dudek

Odsłonięcie pomnika w Kikole

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 6 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
doc. dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.