OKŁADKA nr 6/2011

strona 1

strona 1


strona 2

strona 2


strona 3

strona 3


strona 4

strona 4


W NUMERZE:

Nowe podejście do ochrony środowiska wykorzystujące LEAN MANAGEMENT - Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna

Struktura zatrudnienia w zakładach usług leśnych a poziom mechanizacji prac - Tomasz Nurek

Nowy podrecznik akademicki "Urządzenia techniczne w produkcji leśnej" - Czesław Waszkiewicz

Konstrukcja ogrodów na dachach budynków w aspekcie pozyskiwania wody opadowej - Elżbieta Baranowska

Wstępne wyniki oceny jakości pracy rozpylaczy eżektorowych MMAT - Zbigniew Czaczyk

Analiza parametrów funkcjonalnych wentylatorów przenośników pneumatycznych do ziarna. Część 1. Wentylator jednostopniowy - Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Stanisław Jankowiak, Grzegorz Wąchalski

Nakłady energetyczne w linii technologicznej usuwania i magazynowania nawozów naturalnych w oborach wolnostanowiskowych ściółkowych - Grzegorz Fiedorowicz, Krzysztof Wiśniewski

Sposoby modernizacji budynków obór - Marcin Piekarski, Krzysztof Wiśniewski

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych Wielkopolski - Zbigniew Dworecki, Mariusz Adamski, Andrzej Fiszer, Mariusz Łoboda

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania szklarni i tuneli foliowych na terenach wiejskich województwa lubelskiego - Tomasz Szul

Spis treści rocznika 2011

 

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych - 6 pkt.

 

 

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62      e-mail: office@pimr. poznan. pl      Internet http://www.pimr.poznan.pl

 

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), dr inż. Tadeusz Pawlicki - prof. nadzw. (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska - prof. nadzw., prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak - prof nadzw., prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31

tel. (0-61) 87-12-200          fax (0-61) 879-32-62          e-mail: office@pimr. poznan. pl

 

 

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.

NAKŁAD: min 1000 egz.